Έρευνα

Στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής του, το ΠΑ.Κ.Ε.Κ.:

α) διεξάγει κάθε είδους έρευνα, ενισχύοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες διεπιστημονικού χαρακτήρα εντός του Α.Ε.Ι. και  προάγει τη διεπιστημονική αριστεία και την καινοτομία,

β) υποστηρίζει νέες δομές συνεργατικής έρευνας,

γ) υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα/προγράμματα και να διεξάγει βιομηχανική έρευνα για επιχειρήσεις και φορείς,

δ) εκπονεί μελέτες και  παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),

ε) αξιοποιεί οικονομικά τα ερευνητικά αποτελέσματα και την τεχνογνωσία που παράγεται από τις δραστηριότητές του,

στ) συμβάλει στην εξειδίκευση των φοιτητών ή αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, καθώς και των διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Α.Ε.Ι. σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών κλάδων, που θεραπεύονται από τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι.,

ζ) συμβάλει στη δημιουργία και χρήση κοινών ερευνητικών υποδομών,

η) υποστηρίζει τις ερευνητικές ομάδες του Α.Ε.Ι. και  συμβάλει στη δημιουργία νέας γενιάς ερευνητών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και διεπιστημονική γνώση,

θ) συμμετέχει σε προγράμματα κινητικότητας ερευνητών,

ι) συνεργάζεται με ΠΑ.Κ.Ε.Κ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, διεθνείς οργανισμούς και φορείς, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, επιστημονικούς φορείς και ενώσεις, καθώς και με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ια) συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες για τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (clusters) και κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας,

ιβ) διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,

ιγ) συμβάλει στη διεθνοποίηση του Α.Ε.Ι. και την προσέλκυση νέων ερευνητών,

ιδ) αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με την αποστολή του για την επίτευξη των σκοπών του.

Ενημέρωση: 16-01-2023
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας